The Discursive Construction of a Religious Terrorist Group Identity

U članku koji možete skinuti ovde, bavili smo se načinom na koji islamske terorističke organizacije strateški komuniciraju sa ciljem da regrutuju nove članove, propagiraju svoje ciljeve, te konstruišu identitet(e). Strateško komuniciranje nam je bilo teorijsko, a kritička analiza diskursa metodološko polazište. Analizirali smo tekstove koji se nalaze na internet stranicama tri terorističke organizazije, iz tri različite države. Sve tri organizacije pripadaju tipu islamskih teroristiških organizacija. Zaključak do kojeg smo došli je da sve tri koriste slične strategije na manje ili više različite načine. Strategije konstrukcije odnosno strategije opravdanja su najzastupljenije u sva tri slučaja.

Ako neko poželi, preporučen način za citiranje je:

Rothenberger, L. & Kotarac, M. (2015). The Discursive Construction of a Religious Terrorist Group Identity. Kultura/Culture, 2015/11. pp. 91-102

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.